Reklamace

Obecné podmínky reklamace

Při přebírání dodaného zboží doporučujeme, řádně prohlédnout zabalení zásilky – zkontrolovat neporušenost obalu. Každé zjištění závady je nutné vepsat do přepravního listu a ihned informovat prodávajícího. Po rozbalení zkontrolujte veškeré součásti zboží. Nemůžeme uznat neúplnost zásilky po delší době od převzetí - následující den či dny od převzetí.

Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z možností -

•    Sepsáním závady společně s fotografiemi a zasláním na e-mailovou adresu prodávajícího
•    Sepsáním závady společně s fotografiemi poštou na adresu prodávajícího

Kupující je povinen uvést -

•    Číslo objednávky
•    Co nejstručnější popis závady nebo části které jsou poškozené, popřípadě chybí-li nějaký díl výrobku
•    Fotografie zboží, aby bylo zřejmé, kde se nachází vada výrobku
•    Doložit doklad o koupi (faktura)
 
V případě, že kupující nepředloží prodávajícímu veškeré důležité podklady nebo informace pro posouzení reklamace, především podklady z předchozího bodu tohoto reklamačního řádu, není prodávající schopen, reklamaci posoudit ani o ní rozhodnout a bude vyžadovat doplnění bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 dnů, od uplatnění reklamace kupujícím.
 

 V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat-

  • výměnu za nové zboží,
  • opravu zboží,
  • přiměřenou slevu z kupní ceny,
  • odstoupit od smlouvy.

Kupující má právo odstoupit od smlouvy v případě - 

  • pokud má zboží podstatnou vadu,
  • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
  • při větším počtu vad zboží.

Prodávající je povinen přijmout reklamaci, v místě osobního odběru jež je přijetí reklamace možné, případně zasláním ČP aj. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.

Volbu způsobu reklamace má kupující.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2021

Záznamy nebyly nalezeny...